Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een ver­ta­ling?

Vertalers rekenen meestal een tarief per woord. Ik ook. Die woord­prijs is niets anders dan het uur­loon verdeeld over het aantal woorden die per uur vertaald of ge­re­di­geerd kunnen worden.

Mijn uurtarief is €35 exclusief btw. Hoeveel woorden ik per uur kan vertalen of redigeren hangt van een aantal factoren af: het soort tekst, het totale aantal woorden (en eventuele her­ha­lingen van zinnen en zins­delen in de tekst) en de gewenste kwaliteit van de vertaling (snelheid van het vertalen).

Op aanvraag is het ook mogelijk om de tekst door een tweede vertaler te laten redigeren (het zogenaamde vier-​ogen-​principe). In sommige ge­vallen zal ik u dat ook zelf al aanraden.

Een gangbare woordprijs voor vertalen is €0,14. Voor redigeren: €0,04. (Beiden excl. btw.) Die prijzen zijn echter ter indi­catie. Eerder genoemde fac­toren kunnen de prijs nog be­ïn­vloe­den, terwijl ik bij (zeer) grote volumes of meerdere op­drachten soms korting toepas. Voor teksten onder de 200 woorden reken ik een minimum­prijs van €25.

Wilt u een precieze indicatie? Schroom dan niet me om een prijsopgave te vragen (vragen is altijd vrij­blijvend).

Wat moet ik aanleveren zodat u een offerte kunt opstellen?

Bij korte teksten de te vertalen tekst, bij langere teksten een deel van de tekst en het totaal aantal woorden van de hele tekst. Bij voorkeur aangeleverd in Word of PowerPoint.

Mocht er nog geen tekst zijn, dan zou ik graag meer weten over het te verwachten aantal woorden, het (vak)gebied, doelgroep en het soort tekst (bijv. website, (nieuws)brief, pro­duct­om­schri­jving, persbericht).

Ook wil ik graag weten wanneer u de vertaling verwacht (deadline).

Wat moet ik aanleveren zodat u een tekst kunt vertalen?

Bij voorkeur levert u de brontekst aan in Word of PowerPoint.

Mogelijk zal ik u ook vragen specifieker te zijn over de doelgroep (privé/zakelijk, leeftijd, sociale status, expertise­niveau, soort me­di­um), de tone of voice (formeel/informeel, spreek- en schrijftaal, mate van Search Engine Optimization (SEO) en bijbehorende keywords) en het bij de tekst te plaatsen beeld­materiaal (zodat woorden en beelden over­een­komen).

Indien beschikbaar, zou het ook prettig zijn om (Excel)overzichten met bedrijfs­specifieke ter­mi­no­lo­gie of reeds vertaalde referentie­teksten te mogen ont­vangen. Dit zorgt voor consistentie in ter­mi­no­lo­gie en tone of voice.

Waarom per se aan­le­veren in Word of PowerPoint? Ik heb alleen een pdf-je liggen.

Een Word- of PowerPoint-bestand kan ik met behulp van een CAT-tool vertalen, waardoor de consistentie gewaarborgd blijft. Met een pdf kan dat niet.

Daarnaast kan ik bij een vertaling vanuit een Word- of PowerPoint-bestand de lay-out van de tekst hand­haven.

Aanlevering in Excel is ook mogelijk, maar minder over­zich­te­lijk en vanwege het cijfer­materiaal niet aan te raden.

Wat is een CAT-tool? Kun je daarmee auto­ma­tisch ver­ta­len?

Vertalers gebruiken software, de CAT-tool, om hun vertaalwerk mee te stroomlijnen. Zo zit er een vertaalgeheugen in dat helpt om consistent over een heel do­cu­ment te vertalen (denk aan vaktermen). Dit is vooral handig bij langere teksten, maar ook wanneer er meerdere teksten voor eenzelfde op­dracht­gever ge­schre­ven worden. Tevens worden fouten bij het overnemen van getallen automatisch aan­ge­ge­ven (bijv. 300 i.p.v. 3000).

De CAT-tool is echter geen vertaalprogramma zoals Google Translate. Maar goed ook, want dan zouden we meer tijd kwijt zijn aan het redigeren van wat het vertaal­programma produceert, dan het vertalen zelf gekost zou hebben.

Wat is vertalen eigenlijk?

Volgens Van Dale betekent vertalen ‘in een andere taal overzetten’. Over de vraag hoe dat precies moet gebeuren lopen de meningen al sinds mensenheugenis uiteen. Er zijn namelijk verschillende aanpakken mogelijk.

De eenvoudigste manier is het woord-voor-woord vertalen. Het resultaat is een tekst à la Google Translate die moeilijk te begrijpen valt, omdat wel de woorden in de doeltaal staan, maar niet de zinsbouw en grammatica van de brontaal. Hoe groter dus het verschil tussen bron- en doeltaal, hoe moeilijker de vertaling te begrijpen valt.

Daarnaast heb je letterlijk vertalen. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de grammatica van de doeltaal, maar toch lezen dit soort vertalingen soms eigenaardig. Talen verschillen namelijk vaak in de manier waarop iets gezegd wordt, het zogenaamde idioom. Zo is bijvoorbeeld ‘blauwe lucht’ in het Duits niet ‘blaue Luft’, maar ‘blauer Himmel’.

Een laatste manier, die verreweg het meest van de vertaler vraagt, is het ‘vrij vertalen’*. De vertaler moet hiervoor beide talen tot in detail beheersen, zodat hij de boodschap van de brontekst en al zijn subtiele nuances begrijpt en deze zo in de andere taal (vaak zijn moedertaal) overzet dat de vertaling op de doellezer hetzelfde effect heeft als de brontekst op een lezer in de brontaal.

Bij het vrij vertalen wordt er dus zowel de grammatica als ook het idioom van de doeltaal toegepast. De tekst die in het vertaalproces ontstaat is idealiter niet meer als vertaling te herkennen (bijv. voor gebruik in de marketing). Daarbij is het nog al eens nodig om informatie toe te voegen, aan te passen of weg te laten, naar gelang de normen, waarden en gebruiken van het taalgebied als ook de culturele voorkennis van de lezer waarvoor de vertaling bestemd is.

Je kunt zelfs nog verder gaan en de vertaling bijvoorbeeld aan een andere doelgroep aanpassen. Op die manier kan een vakinhoudelijk artikel in een andere taal voor leken verstaanbaarder geformuleerd worden, o.a. door minder vaktermen te gebruiken of door deze kort uit te leggen.

*Hieronder vallen o.a. het lokaliseren, transcreëren, adapteren, hertalen, herwerken of herschrijven in een andere taal.

Lees hieronder ook: Wat is lokaliseren of lokalisatie? Wat is een transcreation/transcreatie?

Wat is lokaliseren of lokalisatie?

Lokalisatie omvat meer dan alleen het vertalen van wat er staat. Bij het lokaliseren van een website bijvoorbeeld wordt de inhoud (o.a. tekst, afbeeldingen en media) volledig aan de behoeften en verwachtingen van de doelgroep aangepast. Om de indruk te laten ontstaan dat de website specifiek voor deze doelgroep is ontworpen.

Vaak zijn hiervoor inhoudelijke aanpassingen nodig en moeten informaties toegevoegd, weggelaten of veranderd worden. Heeft u bijvoorbeeld een webwinkel waar klanten met iDEAL kunnen betalen? Om dit op de Duitse website zetten is alleen zinvol als uw Duitstalige doelgroep in Nederland woont, want betalen met iDEAL kan slechts met een Nederlandse bankrekening.

Twee andere voorbeelden zijn het aanpassen van getallen aan de conventies van de doelcultuur, bijvoorbeeld telefoonnummers, tijd of datum (‘01-10-2013’ vs. ‘01.10.2013’), en de tone of voice: terwijl het in Nederland tegenwoordig gangbaar is om klanten met ‘je’ aan te spreken overheerst in Duitsland het formele ‘Sie’.

Ook transcreaties vallen trouwens onder lokalisatie.

Wilt u advies over de Duitse lokalisatie van uw website of brochure? Neem dan gerust contact met me op.

Wat is een transcreation/​transcreatie?

Transcreation is een anglicisme, dat bestaat uit de Engelse woorden translation en creation: vertalen en creëren. Vaak is het niet handig om een tekst letter­lijk te vertalen, omdat in een andere cultuur en taal Nederlandse taal­con­struc­ties niet voor­komen of anders worden ge­for­mu­leerd. In dat geval zal de vertaler de Neder­landse tekst ‘creatief’ vertalen. Dan worden niet alleen de woorden vertaald, maar ook de culturele verschillen overbrugd.

Transcreation wordt vaak toe­gepast bij uit­drukkingen, spreek­woorden en slogans. Zo zal een Duitser niet begrijpen wat een Neder­lander met ‘ons kikker­landje’ bedoelt. Ook zijn er Nederlandse tradities en gebruiken (denk aan Sinter­klaas), waar een Duitser niet bekend mee is. Soms is het relevant die dan toe te lichten, terwijl andere keren de context zo’n uitleg over­bodig maakt of een referentie aan een andere Duitse traditie uitkomst biedt.

Daarnaast hebben Nederlanders en Duitsers verschillende voor­stellingen bij begrippen die zich wel letter­lijk laten vertalen – denk bijv. aan: taart/​Torte en koek/​Kuchen – en spelen ook regionale verschillen bij het vinden van de juiste vertaling.

Waarom een (free­lance) ver­taler in­huren?

U zult van mij niet anders verwachten: u krijgt een écht Duitse vertaling.

Duitsers zijn over het algemeen vrij formeel en precies. Gramma­ticaal incorrecte en stilistisch rare teksten zullen al snel als on­pro­fessioneel over­komen en aan de kant worden geschoven. Ik zorg ervoor dat uw teksten bij een Duitser aankomen zoals u dat voor ogen had. En vaak bent u daarvoor onder de streep ook nog minder kwijt. Ik leg uit.

Gaat u zelf vertalen, dan is dit niet volgens het moedertaal­principe. U vertaalt immers niet naar, maar vanuit uw moedertaal. Maar ook niet elke Duitse collega of vriend is automatisch een goede vertaler. Ik ben naast Mutter­sprach­lerin ook geschoold in het Nederlands en tot ‘in de nuance’ bekend met de Duitse taal en cultuur. Want ook al lijken het Nederlands en Duits nauw verwant, verwarring of zelfs een flater zijn nooit ver weg.

Huurt u een vertaalbureau in, dan betaalt u sowieso al extra voor het werk van een inter­mediair, die vervolgens nogal eens als stoor­zender gaat zitten tussen de opdrachtgever en vertaler. U weet als geen ander wat u wilt zeggen met een tekst. En ik wil dat liever direct van u vernemen, zodat ik er een vertaling van kan maken die precies overkomt.

Wat vertaalt u zoal?

U kunt bij mij terecht voor heel verschillende soorten vertalingen. Voor meer informatie kijkt u graag eens door mijn portefeuille of publicaties.

Waar vind ik de al­ge­me­ne voor­waar­den?

Die vindt u hier.

Wat zijn uw be­ta­lings­voor­waar­den?

Ik hanteer een betaaltermijn van 21 dagen. U krijgt van mij een factuur waarop de btw apart ge­spe­ci­fi­ceerd staat (voor zakelijk gebruik). Ik vraag u om uw betalingen via bank­over­schrijving te voldoen (geen PayPal en creditcards).

Vertaalt u ook naar het Neder­lands?

Nee. Voor vertalingen uit het Duits en Engels naar het Nederlands verwijs ik u graag naar mijn Neder­landse collega Susan Bruijnen.

Voor vertalingen naar andere talen: Uebersetzer Verzeichnis

Mijn vraag staat er niet tussen!

Stuurt u me dan een bericht. Dan zal ik uw vraag zo snel mogelijk be­ant­woor­den (vaak nog dezelfde dag, binnen twee werk­dagen maximaal).