Portfolio

Als vertaler Nederlands-Duits en Engels-Duits vertaalde en redigeer ik o.a. voor organisaties die iets van doen hebben met:
re­cre­a­tie, toerisme, vrije tijd, rei­zen (bijv. accommo­daties zoals campings, hotels, re­cr­e­atie­parks, maar ook pret­parks, tour­operators, boot­verhuur, restau­rants en musea); groot­handels, pro­du­cen­ten, retail, su­per­mar­kten, vak­beur­zen, webshops (voor o.a. groen­te/​fruit, plan­ten/​bloe­men, kook­gerei, vlees(pro­duc­ten), den­taal­pro­duc­ten, rei­ni­gings- en im­preg­neer­middelen, deur­beslag en zwaar trans­port); onderwijs (uni­ver­si­teit, ho­ge­school); uit­gevers, schrij­vers, …

… en schrijf ik de volgende soorten tekst:
websiteteksten, advertorials, (zakelijke) correspondentie zoals mailings, brieven, nieuws­brie­ven en e-mails; SEO-teksten, marketing­teksten, hand­lei­dingen, in­terne en ex­terne commu­ni­ca­tie, pers­be­rich­ten, menu­kaarten, re­cepten, weten­schappe­lijke teksten, info­teksten, kinder­verhalen, short story’s, fictie, non-fictie, (niet-)literaire teksten, ge­dich­ten, sprookjes, politiek commen­taar, speeches, ver­slagen, toe­spraken, bedrijfs­magazines, brochures, me­de­de­lingen, mu­seum­teksten, onder­ti­te­lingen, onder­wijs­ge­re­la­teerde teks­ten, pro­duct­aan­kon­di­gingen, pro­duct­be­schrij­vingen, pro­duct­teksten, psy­cho­logische rapporten, wer­vende teks­ten, white­papers.

Bekijk ter illustratie een aantal publicaties >>>